Voorwaarden

Wie zich aanmeldt voor een training/cursus/opleiding en daarvoor wordt aangenomen en ook degene die één of meerdere afspraken maakt met Henriette Mol gaat daarmee een verbintenis aan waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

1. Uitvoering activiteiten

Alle afgesproken activiteiten worden in principe uitgevoerd door Henriette Mol. In twee gevallen kan hier van worden afgeweken:

a.       Wanneer zij verhinderd is door bijv. ziekte of het bij willen wonen van een begrafenis/crematie;

b.      Wanneer zij inschat dat de opdrachtgever of cliënt gebaat is bij de invulling van de activiteit door iemand anders, vanwege diens kwaliteiten en zijn/haar vakmanschap.

Ook wanneer de activiteiten worden uitgevoerd door een andere trainer/coach gelden de voorwaarden die hierna beschreven staan.

Ad. a. Wanneer Henriette verhinderd is een training/cursus te geven, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer de tijd dit toelaat, kunnen we naar een vervanger zoeken (met alternatief programma) of bepalen we in overleg een nieuwe datum.

Wanneer u annuleert, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht en kan wanneer u dat wenst in overleg een nieuwe datum gekozen worden.

2. Tevredenheidsstreven

Ik zet me in cliënten en opdrachtgevers tevreden te stellen. Mocht u niet helemaal tevreden zijn, kunt u dit op ieder moment terugkoppelen op een manier die u zelf prettig vindt: mondeling live, mondeling telefonisch, schriftelijk per brief of per e-mail.

Buiten ziekte of vakantie om, zal hierop binnen drie werkdagen worden gereageerd. We zullen dan nagaan welke actie ondernomen kan worden om u alsnog tevreden te stellen.

Sinds de start van mijn werkzaamheden in 1993 is er geen officiële klacht ingediend. Voor het geval u daar behoefte aan heeft, geldt de volgende procedure: Klachten zullen binnen 4 weken worden afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt degene die de klacht heeft geuit hiervan binnen de termijn van 4 weken op de hoogte gesteld. Dit wordt onderbouwd en er wordt een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel te verwachten is.

Mochten wij hier samen niet uitkomen, dan is het mogelijk een onafhankelijke derde in te schakelen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties van dit oordeel zullen snel worden afgehandeld.

Het adres van de onafhankelijke derde is: ter Bogt Consultancy, t.a.v. Jan ter Bogt, Larikslaan 7, 5511 PG Knegsel

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en één jaar bewaard.

Uiteraard zal een klacht altijd vertrouwelijk worden behandeld.

3. Privacy

Met alle informatie die wordt verstrekt wordt vertrouwelijk omgegaan.
Wilt u dat ik inhoudelijke informatie met iemand deel, kunt u mij daar altijd om vragen. Een rapportage wordt uitsluitend op verzoek en tegen betaling gemaakt. Wanneer u dat wenst, kunt u een rapportage zelf met iemand anders delen.

NAW-gegevens worden alleen gebruikt om zo nodig een factuur te kunnen sturen.

Mocht een cliënt er beter van kunnen worden, kan inhoudelijke informatie gedeeld worden met een collega voor gedachtenwisselingen.
Casusinformatie kan gedeeld worden onder voor educatieve doeleinden en, *onder een fictieve voornaam* worden gedeeld om vakgenoten te inspireren.

4. Bedenktijd

Nadat u zich heeft aangemeld voor een cursus, opleiding of workshop, heeft u 14 kalenderdagen bedenktijd. Mocht u zich binnen deze tijd bedenken, dan kunt u kosteloos annuleren. Dit kunt u doen op de manier die u zelf het prettigst vindt. U bent vrij wel of niet de reden van annuleren te geven. Mocht u gebruik willen maken van een modelformulier voor ontbinding, kunt u dat downloaden op: Download het modelformulier voor het ontbinden van de overeenkomst (pdf, 243kb). Wanneer u al betaald heeft, krijgt u binnen 14 dagen uw geld terug.

5. Betaling

* Voor aanvang van een opleiding, workshop of cursus ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de opleiding/workshop te hebben betaald. Indien u gedurende een opleiding/workshop stopt, vindt geen restitutie plaats van cursusgeld. Afhankelijk van de reden van stoppen, is het mogelijk dat gekeken wordt of u de niet gevolgde trainingsdagen op een later tijdstip kunt volgen.

* Overige facturen worden verstuurd na het verlenen van de afgesproken dienst en dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

Sinds de start van mijn werkzaamheden in 1993 hebben al mijn cliënten mij keurig betaald. Ik ga er van uit dat ook u dat zult doen.

En voor het geval u een nieuwe situatie creëert geldt: indien de opdrachtgever/cliënt de factuur niet betaalt binnen 14 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, verplicht hij/zij zich alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan IN SAMENSPEL te vergoeden.

In geval van restitutie hanteert In Samenspel een terugbetalingstermijn van maximaal 30 dagen.

6. Gebruik maken van intellectuele eigendom

Omdat ik wil bijdragen aan een fijnere samenleving, mag u alle ideeën en materialen die ik met u deel *tenzij uitdrukkelijk vermeld* vrij gebruiken en verspreiden. Wanneer het passend is, vermeld u hierbij de bron.

7. Vragen

Zowel vragen van administratieve aard als inhoudelijke vragen worden direct beantwoord wanneer zij mondeling gesteld worden. Worden zij per e-mail gesteld, dan worden ze *buiten ziekte/vakantie om* binnen zeven werkdagen beantwoord. Wanneer ik langere tijd niet bereikbaar is, wordt dit kenbaar gemaakt via een autoreply op uw e-mail.

Ik kijk er naar uit in samenspel elkaar verder te brengen.

Henriette Mol

 

Reageren is niet mogelijk.